Chiến lược phát triển bền vững 2017 - 2021

01/11/2016 08:53

Vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với cơ quan Liên Hiệp Quốc (LHQ) họp bàn về Kế hoạch chiến lược chung 2017-2021.

hát biểu khai mạc cuộc họp, bà Pratibha Mehta - Điều phối viên thường trú của LHQ cho biết, Chính phủ Việt Nam và LHQ đã cùng khởi xướng quá trình xây dựng Kế hoạch này trong suốt hơn 1 năm qua để xác định các lĩnh vực cần sự hỗ trợ của LHQ trong việc thực hiện các ưu tiên phát triển quốc gia ở Việt Nam và cam kết quốc tế, bao gồm cả Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) trong vòng 5 năm tới.

Vào tháng 9/2015, các quốc gia thành viên của LHQ, trong đó có Việt Nam, đã nhất trí thông qua 17 mục tiêu toàn cầu mới và cam kết sẽ phấn đấu vì mục tiêu thịnh vượng, bền vững và quan trọng là không để quốc gia nào tụt hậu. Các mục tiêu phát triển bền vững được xây dựng theo 5 chủ đề chính (con người, trái đất, thịnh vượng, hòa bình và quan hệ đối tác). Chương trình nghị sự này sẽ tạo tiền đề cho tất cả các quốc gia xây dựng chương trình phát triển trong 15 năm tới.

Kế hoạch chiến lược chung được xây dựng ở tầm chiến lược và xác định các kết quả phù hợp với ưu tiên quốc gia và dựa vào các lợi thế so sánh của LHQ. Kế hoạch chiến lược chung 2007-2021 chỉ dừng lại ở cấp kết quả, và đây là quyết định chiến lược của LHQ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm tạo sự linh hoạt để điều chỉnh theo tình hình và nhu cầu liên tục thay đổi tại Việt Nam.

Khác với Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG) chủ yếu sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), SDG đòi hỏi thêm hình thức cung cấp tài chính khác ngoài ODA, bao gồm cả nguồn vốn của khu vực nhà nước, khu vực tư nhân và nguồn vốn không thuộc ODA như vốn từ các quỹ toàn cầu hỗ trợ cho từng ngành, vốn dành cho lĩnh vực khí hậu… và tất cả các nguồn cung cấp tài chính này đều yêu cầu công tác điều phối tốt hơn và giải trình trách nhiệm cao hơn giữa các ngành và các Bộ.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến, quan điểm và giải pháp về các vấn đề đặt ra có liên quan thiết thực đến các lĩnh vực trọng tâm trong Kế hoạch chiến lược 2017-2021. Ý kiến đóng góp của các đại biểu là cơ sở để bổ sung, hoàn thiện và đưa Kế hoạch chiến lược chung đi vào thực tiễn. Đồng thời, LHQ sẽ xác định cụ thể các sáng kiến can thiệp, cũng như tiến hành các cơ chế giám sát và báo cáo nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả Kế hoạch từ tháng 1/2017.                                                     

PV

 

Tìm kiếm

Tìm kiếm