Ủy quyền quản lý nhà nước về lao động cho các KCN, KKT

30/11/2016 14:33

Đến thời điểm hiện tại, Ban Quản lý KKT Quảng Bình đã được UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Quảng Bình ủy quyền toàn bộ các nội dung ủy quyền về công tác lao động được quy định tại Thông tư số 32/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Cụ thể:

UBND tỉnh ủy quyền cho Ban Quản lý trên các lĩnh vực: nhận thông báo về việc cho thôi việc nhiều người lao động của các doanh nghiệp trong KCN, KKT; nhận báo cáo về việc cho thuê lại lao động của doanh nghiệp cho thuê lại lao động trong KCN, KKT; nhận báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề hàng năm của các doanh nghiệp trong KCN, KKT; tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể của các doanh nghiệp trong KCN, KKT; đăng ký nội quy lao động của các doanh nghiệp trong KCN; tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được, tổng hợp, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định; tiếp nhận hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động của các doanh nghiệp trong KCN, KKT.

Ông Phan Xuân Vinh phát biểu tại Hội nghị Câu lạc bộ các Ban Quản lý KCN, KKT các tỉnh phía Bắc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ủy quyền cho Ban Quản lý trên các lĩnh vực: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực hiện Hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp trong KCN hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian dưới 90 ngày; tiếp nhận khai trình việc sử dụng lao động, báo cáo tình hình thay đổi về lao động của các doanh nghiệp trong KCN; nhận thông báo về địa điểm, địa bàn, thời gian bắt đầu hoạt động và người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động; cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong KCN; xác nhận lao động người nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong KCN không thuộc diện cấp giấy phép lao động; nhận thông báo của doanh nghiệp trong KCN việc tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.

Thuận lợi, khó khăn trong hoạt động quản lý nhà nước về lao động

Thực hiện Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008, Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện có KCN, KKT đã ủy quyền cho Ban Quản lý thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong KCN, KKT. Theo đó, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư KCN, KKT của tỉnh trong việc thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động theo quy định của pháp luật; đảm bảo thực hiện cơ chế một cửa tại Ban Quản lý đối với lĩnh vực lao động (khi chưa được ủy quyền, nhà đầu tư thực hiện các thủ tục tại nhiều cơ quan, làm tăng thời gian và chi phí).

Việc thực hiện ủy quyền từ các cơ quan có thẩm quyền đã giúp Ban quản lý chủ động thực hiện và phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động đối với KCN, KKT; nắm bắt, chấn chỉnh kịp thời những sai phạm của người sử dụng lao động, đảm bảo các quyền lợi của người lao động làm việc trong KCN, KKT được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật; thực hiện tốt công tác an ninh trật tự và an toàn xã hội trong KCN, KKT trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi nêu trên, hoạt động quản lý nhà nước về lao động tại Ban Quản lý KKT Quảng Bình trong thời gian qua cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc, cụ thể như sau:

- Việc thực hiện ủy quyền từ các cơ quan có thẩm quyền còn chậm, sau khi Thông tư số 32/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong KCN, KCX, KKT và khu công nghệ cao có hiệu lực từ 01/12/2014, nhưng đến tháng 01/2016 UBND tỉnh và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội mới ủy quyền cho Ban Quản lý. Trong thời gian chưa được ủy quyền, Ban Quản lý không nắm được việc chấp hành pháp luật về lao động của doanh nghiệp, nhà đầu tư; không quản lý được người lao động nước ngoài đang làm việc tại các KCN, KKT thuộc phạm vi quản lý; bị động trong công tác phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

- Theo quy định của pháp luật thì chỉ có cơ quan cấp trên mới đủ thẩm quyền ủy quyền cho cơ quan cấp dưới. Trong trường hợp này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Ban Quản lý các KCN, KKT là hai cơ quan tương đương trực thuộc UBND cấp tỉnh; UBND cấp huyện không phải cơ quan cấp trên của Ban Quản lý  các KCN, KKT. Như vậy, giao cho hai cơ quan này thực hiện ủy quyền là không phù hợp.

- Ngoài ra, việc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện việc kiểm tra, thanh tra tại các KCN, KKT độc lập, không công nhận việc gửi hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động của các doanh nghiệp trong KCN, KKT tới Ban Quản lý (mặc dù UBND cấp huyện đã ủy quyền cho Ban Quản lý nội dung này) cũng đã gây ra những khó khăn nhất định cho hoạt động quản lý nhà nước của Ban.

Một số đề xuất, kiến nghị

Để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động đối với KCN, KKT trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Ban Quản lý KKT Quảng Bình có một số kiến nghị sau: tiếp tục thực hiện cơ chế một cửa tại Ban Quản lý, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cần tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng công tác quản lý lao động cho cán bộ làm công tác quản lý lao động tại Ban Quản lý các KCN, KKT; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban Quản lý KKT thực hiện thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định của pháp luật, trừ trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm phát luật rõ ràng. Đặc biệt, cần nghiên cứu, sửa đổi quy định của pháp luật về lao động để phân cấp hoặc giao nhiệm vụ trực tiếp cho Ban Quản lý KCN, KKT thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong KCN, KKT thay cho cơ chế ủy quyền hiện nay.

 

              PHAN XUÂN VINH - Phó Trưởng ban, Ban Quản lý KKT Quảng Bình

Tìm kiếm

Tìm kiếm